Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Organizacje pozarządowe / Aktualności dla organizacji pozarządowych
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie Nasze Celiny z siedzibą w Celinach ogłasza otwarty konkurs ofert na Mikrodotacje - Aktualności dla organizacji pozarządowych - Organizacje pozarządowe - Dla Mieszkańców - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Aktualności dla organizacji pozarządowych

 
2017-04-03

Stowarzyszenie Nasze Celiny z siedzibą w Celinach ogłasza otwarty konkurs ofert na Mikrodotacje

WZÓR OFERTY. docx
REGULAMIN KONKURSU.docx
INSTRUKCJA (poglądowa) WYPEŁNIANIA WNIOSKU.pdf

 

Stowarzyszenie Nasze Celiny z siedzibą w Celinach
Celiny 22, 26-020 Chmielnik
/ na podstawie umowy nr 2/2017 ( AP. 524.1.2017) zawartej dnia 22 marca 2017 r. /

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na Mikrodotacje  w ramach regrantingu na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Chmielnik poprzez prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w 2017 r.

I. Rodzaj i zakres zadania objęty konkursem:
1. Konkurs obejmuje wybór ofert na Mikrodotacje w ramach regrantingu środków finansowych, które zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu Miasta i Gminy Chmielnik realizujących inicjatywy oddolne z zakresu:
1) organizacji imprez kulturalnych, historycznych, ekologicznych i turystycznych wspierających integrację mieszkańców,
2) kultywowania tradycji lokalnej,
3) wspierania profilaktyki alkoholowej  poprzez  upowszechniania kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych,
4) szkolenia oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, realizowane w oparciu o gminną bazę sportową i lokalową.

II. Głównym celem Mikrodotacji jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych poprzez wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z Miasta i Gminy Chmielnik.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania:

 1. Oparator na Mikrodotacje przeznacza kwotę 18 000zł (osiemnaście tysięcy zł)
 2. Ofertę na Mikrodotacje w ramach regrantingu  można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Celiny, Celiny 22, 26-020 Chmielnik w godz. 13.00 – 19.00 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert  na Mikrodotacje w ramach regrantingu” w nieprzekraczalnym terminie od 05.04.2017 roku (środa) do dnia 18 kwietnia  2017 roku  (wtorek) do godz. 19:00. (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby stowarzyszenia)- Celiny 22, 26-020 Chmielnik.
 3. Minimalna wysokość jednostkowej Mikrodotacji: 1.000,00 zł.(jeden tysiąc złotych), maksymalna 2.000,00 zł.(dwa tysiące złotych)
 4. Projekty wyłonione w konkursie na Mikrodotacje powinny być zrealizowane i rozliczone w okresie: od dnia podpisania umowy  i najpóźniej do dnia 06 listopada 2017 r.

IV. Projektodawcami w Konkursie na Mikrodotacje mogą być:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego,
 • grupy nieformalne składające wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, zwanej dalej „ustawą”,
 • grupy nieformalne poprzez Operatora. Operator nie może samodzielnie realizować zadania publicznego w ramach zlecenia.

Grupa nieformalna to minimum 3 osoby  realizujące zadanie, które podpisują wspólny projekt. Realizację zadania prowadzić mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jedna osoba może być  członkiem jednej grupy nieformalnej w danym konkursie.

 V. Kryteria formalne wyboru Grantobiorców, które musi uwzględnić Operator:

 • organizacja pozarządowa i grupa nieformalna działająca na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik.
 • złożenie oferty w terminie
 • w przypadku organizacji pozarządowej prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
 • czas realizacji zadania zgodny z ogłoszeniem,
 • odbiorcą bezpośrednim działań będą mieszkańcy Miasta i Gminy Chmielnik,
 • obszar realizacji projektu Miasto i Gmina Chmielnik.

VI. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielnik oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Celiny w Celinach  w dniu 09.05.2017r.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone na niewłaściwym formularzu, sporządzone wadliwie, kompletnie bądź złożone po terminie,
- nieodpowiadaną zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
- dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
- złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

VIII.
1. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.

2. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie pozytywnie rozpatrzona.
3. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji i nie  gwarantuje    również  przyznania  mikrodotacji  w  wysokości  wnioskowanej przez oferenta.
5. Kwota przyznanej mikrodotacji może być niższa od określonej w ofercie, w związku z tym dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym zadania na etapie sporządzenia aktualizacji oferty.
6. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną

IX. Szczegóły dotyczące konkursu mieszczą się w regulaminie.

WZÓR OFERTY. docx

REGULAMIN KONKURSU.docx


INSTRUKCJA (poglądowa) WYPEŁNIANIA WNIOSKU.pdf

Podpisy, funkcje osób składających, podpisujących ofertę

Monika Nowak – Prezes Stowarzyszenia Nasze Celiny

Iwona Kobus – Wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Celiny

Paulina Ścisłowska – Skarbnik Stowarzyszenia Nasze Celiny

Mariola Stawiarz – Sekretarz Stowarzyszenia Nasze Celiny

Celiny,  01 kwietnia 2017 r.

 
Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij