Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Statut Miasta i Gminy Chmielnik / Tekst jednolity Statutu
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Tekst jednolity Statutu - Statut Miasta i Gminy Chmielnik - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Tekst jednolity Statutu

 

Statut Miasta i Gminy Chmielnik

Postanowienia ogólne.
§ 1. Gmina Chmielnik stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.
§ 2. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 142,87 km2. Granice gminy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
§ 3. Siedzibą organów gminy jest Miasto Chmielnik.
§ 4. Gmina posiada herb, którego wizerunek stanowi załącznik nr 2 do statutu.
§ 5. 1. Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu.
2. Ilekroć w statucie mówi się o:
a) "ustawie ustrojowej" - rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami,
b) właściwych przepisach" - rozumie się przez to ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujące określoną dziedzinę.
§ 6. Gmina stanowi:
1) podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych samodzielnie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
2) podmiot prawa prywatnego, co oznacza, iż gmina posiadając osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem.
§ 7. Zakres działania i zadania gminy określają:
a) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy,
b) porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 8. Gmina realizuje zadania poprzez:
a) własne organy,
b) samorządowe jednostki organizacyjne,
c) zawieranie umów z innymi podmiotami,
d) zawieranie porozumień z administracją rządową oraz powiatem i województwem,
e) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 9. 1. Organami gminy są:
- Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny, zwana w statucie "radą",
- Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik jako organ wykonawczy, zwany
w statucie "burmistrzem".
2. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa ustrojowa i inne właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
3. Burmistrz wykonuje uchwały rady i realizuje zadań gminy określonych ustawą ustrojową i innymi właściwymi przepisami.
§ 10. 1. W celu realizacji określonych zadań gmina tworzy samorządowe jednostki organizacyjne, które mogą stanowić:
a) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
b) gminne osoby prawne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 3 do statutu.
§ 11. 1. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej są tworzone,
likwidowane i reorganizowane na podstawie właściwych przepisów.
2. Rada uchwala lub zatwierdza regulaminy (statuty) tych jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki majątkowe.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej działają jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.
§ 12. 1. Gminne osoby prawne tworzone są na podstawie:
a) właściwych przepisów, przyznających im wprost taki status,
b) właściwych przepisów, wyłącznie przez gminę.
2. Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich zadań oraz praw majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych przepisów.
§ 13. W celu realizacji określonych zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. Treść umowy określa szczegółowo prawa i obowiązki stron.
§ 14. Gmina może realizować przejęte w drodze porozumienia zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa. Treść porozumienia określa szczegółowo prawa i obowiązki stron.
§ 15. 1. Gmina może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie związków, porozumień międzygminych, stowarzyszeń.
2. Zasady nawiązywania współdziałania określa ustawa ustrojowa.

Jednostki pomocnicze
§ 16. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa.
2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
3. Uchwała rady może być podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 4 statutu.
4. Uchwała rady powinna uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, więzi społeczne oraz wskazywać nazwę, obszar, granice, siedzibę organów.
5. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada uchwałą w sprawie statutu sołectwa.
7. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 5 do statutu.

Informacje publiczne
§ 17. 1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
- uzyskiwania informacji,
- wstępu na sesje Rady,
- wstępu na posiedzenia komisji Rady,
- dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.
2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
3. Dysponentem dokumentów jest kierownik urzędu. Kierownik urzędu jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:
- organy gminy,
- organy nadzoru i kontroli nad gminą związane z wykonywaniem zadań publicznych.
Udostępnieniu podlegają w szczególności:
- uchwały rady i zarządzenia burmistrza
- wnioski i opinie komisji rady,
- interpelacje i wnioski radnych,
- protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji,
- protokoły kontroli RIO, NIK, UKS,
- akty nadzoru.
5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy. Wyłączenia dotyczą:
a) dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz, 95 ze zm.),
b) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),
c) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.),
d) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.),
e) dokumentów objętych ochroną zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
f) dokumentów mogących naruszyć dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy - Kodeks cywilny,
g) innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawności.
6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
a) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
b) wglądu do dokumentów.
8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez kierownika urzędu. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument jest udostępniany.
9. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
a) powszechnej publikacji,
b) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
c) bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.
10. Powszechnej publikacji dokonuje się:
- w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
- w gazecie lokalnej,
- możliwe inne publikatory – ( internet).
Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.
11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych w drodze:
a) wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
b) poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentem - urządzenia elektroniczne.
12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
- uchwały rady,
- zarządzenia burmistrza,
- protokoły z sesji rady.
Kierownik urzędu może ustalić rodzaj dokumentów do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika. Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek i odpisów.
13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia. Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne którymi dysponuje urząd, umożliwiają przekazanie w taki sposób, o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, kierownik urzędu decyduje o innej formie udostępnienia podając
uzasadnienie tego stanu rzeczy.
14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych, należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.
15. Na wniosek uprawnionego kierownik urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.
16. W przypadku gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony przez kierownika urzędu pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy rady gminy
§ 18. Liczbowy skład rady, jej kadencję określa ustawa ustrojowa.
§ 19. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących
w trybie określonym ustawą ustrojową. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego reguluje ustawa ustrojowa.
§ 20. 1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad.
2. W ramach organizowania pracy rady przewodniczący:
a) reprezentuje radę na zewnątrz,
b) koordynuje prace komisji,
c) zwołuje sesje,
d) ustala porządek obrad sesji.
3. W ramach prowadzenia obrad przewodniczący:
a) otwiera sesję,
b) przewodniczy obradom,
c) zamyka sesje.
4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań
wiceprzewodniczącego.
§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie
sprawy należące do jej właściwości.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje się w trybie wskazanym
w ustawie ustrojowej.
3. Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
§ 22. 1. O sesji zawiadamia się radnych na piśmie w terminie co najmniej 3 dni
przed jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty
uchwał.
2. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do
wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
co najmniej na 3 dni przed terminem sesji.
§ 23. W przypadkach uzasadnionych rangą spraw i pilnym rozstrzygnięciem,
przewodniczący może dokonać zwołania sesji bez zachowania terminów, o którym
mowa w § 22 przez gońca, który doręcza zawiadomienie, projekt porządku obrad i
projekty uchwał. Do zasad doręczania zawiadomień przez gońca zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 24. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach jedna sesja może się składać z dwóch lub więcej
posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesji ustala przewodniczący i
informuje o nich ustnie radnych.
§ 25. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy składu. W
przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu zmniejszy
się poniżej połowy składu, przewodniczący przerywa obrady.
§ 26. Jeżeli w porządku obrad przewiduje się przeprowadzenie głosowania
tajnego lub jawnego imiennego rada dokonuje wyboru spośród radnych
trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników
głosowania tajnego i jawnego imiennego. Wybór członków komisji odbywa się
łącznie.
§ 27. Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym lub jawnym imiennym i po
odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej, rada przyjmuje uchwałę
w przedmiotowej sprawie.
§ 28. 1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wniosek o zmianę w porządku obrad ustalonego przez przewodniczącego
mogą zgłaszać radni na początku sesji, najpóźniej przed przyjęciem protokołu
z poprzedniej sesji.
3. Wnioski o zmianę w porządku obrad podlegają głosowaniu niezwłocznie.
4. Wniosek taki może być jednak zgłoszony przez burmistrza.
§ 29. W porządku obrad sesji winny znajdować się punkty:
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
b) sprawozdanie z działalności burmistrz za okres między sesjami,
c) rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał,
d) zapytania i interpelacje radnych.
§ 30. 1. Przewodniczący udziela głosu radnym tylko w sprawach objętych
porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący udziela głosu w sprawach nie objętych porządkiem obrad
jedynie dla zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza się:
- przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji,
- odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
- głosowanie bez dyskusji,
- stwierdzenie kworum.
3. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysłuchaniu wnioskodawcy
i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
§ 31. Radni, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym
punktem porządku obrad, zgłaszają ten fakt przewodniczącemu rady.
§ 32. W debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy.
Łącznie czas trwania wystąpienia radnego nie może przekraczać 5 minut.
Wystąpienie reprezentujące stanowisko klubu lub komisji nie może przekraczać 10
minut.
§ 33. Poza kolejnością mówców przewodniczący może udzielić głosu:
a) burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej,
b) zaproszonym gościom.
§ 34. 1. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi
i porządku na sali oraz podejmuje niezbędne czynności dla przywrócenia tego
porządku.
2. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu
odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego "do rzeczy". Po dwukrotnym
przywołaniu "do rzeczy" przewodniczący odbiera radnemu głos.
3. Przewodniczący ma prawo przywołać radnego "do porządku", jeżeli zakłóca
on porządek obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego "do porządku"
przewodniczący żąda opuszczenia przez radnego sali obrad.
§ 35. Rada swoje stanowisko wyraża w formie uchwał. Rada, w trybie
przewidzianym dla uchwał, może także podjąć apele - nie zawierające prawnie
wiążącego wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub
zadania.
§ 36. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a) burmistrzowi
b) komisjom
c) co najmniej 5 radnym
§ 37. 1. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej przewodniczącemu,
który jest zobowiązany umieścić go w porządku obrad najbliższej sesji.
2. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie jeśli ono jest konieczne, które
winno wyjaśniać cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazywać źródła
finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.
§ 38. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu rady, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że
ustawa ustrojowa stanowi inaczej. O przeprowadzeniu głosowania jawnego
imiennego decyduje rada na wniosek radnych.
§ 39. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne imienne odbywa się przy użyciu, ostemplowanej
pieczęcią rady, karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady
karty do głosowania z własnoręcznym podpisem przewodniczącego komisji
skrutacyjnej.
4. W głosowaniu jawnym imiennym i tajnym radni, po wypełnieniu karty do
głosowania, kolejno, w porządku alfabetycznym wyczytywani przez sekretarza
wrzucają karty do urny.
§ 40. 1. Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonują przewodniczący
przy pomocy wiceprzewodniczących.
2. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym i jawnym
imiennym dokonuje komisja skrutacyjna.
§ 41. W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący:
a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie
zgłoszenia takiego wniosku,
b) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości, w razie zgłoszenia
takiego wniosku,
c) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez
przewodniczącego,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z
przyjętych poprawek.
§ 42. 1. Na kartach do głosowania jawnego imiennego i tajnego umieszcza się
proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki z odpowiedziami "za", "przeciw",
"wstrzymuje się".
2. Radny oddaje głos wpisując znak "x" w przy wybranym rozstrzygnięciu.
Wpisanie znaku "x" przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu, brak znaku "x",
dopiski lub skreślenia czynią głos nieważnym.
§ 43. 1. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość
głosów zapadają, gdy liczba głosów "za" jest większa od liczby głosów "przeciw".
Głosów wstrzymujących nie liczy się.
2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku
rozstrzygnięć wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę
głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów
przypadających osobno na każdą jego alternatywę.
3. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość
głosów zapadają, jeżeli "za" padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej
pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.
4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość
głosów ustawowego składu zapadają, jeżeli "za" padła co najmniej pierwsza liczba
całkowita głosów przewyższająca połowę ustawowego składu rady i zarazem tej
połowie najbliższa.
§ 44. 1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący.
2. W przypadku głosowania tajnego i jawnego imiennego, wyniki ogłasza
przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez
komisję.
3. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:
a) skład komisji,
b) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
c) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
d) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia.
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 45. Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji.
Wyniki głosowania tajnego i imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej
uchwały. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w
przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek rachunkowych.
§ 46. 1. Uchwały rady stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikami do
protokołu sesji.
2. Uchwały o znaczeniu proceduralnym dotyczące przebiegu sesji mogą być
odnotowane w protokole bez sporządzania odrębnego dokumentu.
3. Uchwała zawiera datę, numer, podstawę prawną, postanowienia
merytoryczne, określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
termin wejścia w życie.
4. Uchwały podjęte na sesji podpisuje przewodniczący lub
wiceprzewodniczący.
§ 47. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe
stwierdzenie jej przebiegu. Protokół zawiera:
- stwierdzenie kworum,
- wybór sekretarzy obrad i komisji skrutacyjnej,
- ilość zgłoszonych interpelacji i zapytań,
- imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji,
- wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
- stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji,
a także w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i
wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez radę.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarze, osoba sporządzająca.
§ 48. 1. Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział w dyskusji może
zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu nie później niż do
chwili przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki do protokołu rozstrzyga rada
w formie głosowania.
§ 49. 1. Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do
wykonywania określonych zadań.
2. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień rady.
3. Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.
§ 50. Ustanawia się następujące komisje stałe:
1. Komisję Rewizyjną, działającą w zakresie spraw kontroli działalności
burmistrza, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych.
2. Komisję Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego, działającą w zakresie
spraw budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy
oraz funduszy celowych. Do jej obowiązków należą zadania:
a) wydawania opinii w zakresie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania
budżetu,
b) wydawanie opinii o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
c) wydawanie opinii o projektach planów społeczno-gospodarczych,
d) wydawanie opinii o ustaleniu wysokości podatków i opłata w granicach
określonych ustawą,
e) w sprawach majątkowych gminy.
f) inicjowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu
bezrobociu.
3. Komisję Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych. Do jej
obowiązków należą zadania i wydawanie opinii w zakresie:
a) ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
b) oświaty (szkół, przedszkoli),
c) kultury i sportu,
d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
4. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy wydawanie
opinii w zakresie:
a) gospodarowania zasobami gruntów gminnych,
b) zaopatrzenia wsi w wodę i melioracji,
c) rozwoju infrastruktury usługowej i handlu,
d) ochrony środowiska.
5. Komisję Regulaminowo-Statutową, której zadaniem jest opiniowanie
projektów uchwał Rady Miejskiej. W skład komisji wchodzą: przewodniczący
rady, dwóch wiceprzewodniczących, i przewodniczący wszystkich stałych komisji rady.
§ 51. Komisje doraźne powoływane są przez radę w zależności od potrzeb.
§ 52. 1. Rada ustala odrębną uchwałą maksymalną liczbę radnych wchodzących
w skład komisji.
2. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
3. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba
radnych niż maksymalna liczba członków komisji ustalona przez radę, rada
dokonuje wyboru spośród deklarujących.
4. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu
komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego przez radę, rada
zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy złożyli deklarację.
§ 53. W składach komisji można dokonywać zmian w przypadku:
- rezygnacji radnego z członkostwa w komisji,
- odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek
przewodniczącego komisji.
§ 54. Przewodniczącego komisji zatwierdza na wniosek komisji i odwołuje
rada. Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja spośród swoich członków
wybiera i odwołuje zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 55. 1. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej
posiedzenia.
2. W ramach swych obowiązków przewodniczący komisji:
a) opracowuje projekty planów pracy komisji,
b) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń komisji w porozumieniu z
przewodniczącym rady,
c) przewodniczy obradom,
d) dba o dokumentowanie pracy.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni
zastępca przewodniczącego.
§ 56. 1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji
przewodniczący komisji zawiadamia jej członków pisemnie, chyba że termin
posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu.
3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do
wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
§ 57. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej
członkami, którzy mogą zabrać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa
udziału w głosowaniu.
§ 58. 1. Komisje przedstawiają swe stanowisko w formie uchwał.
2. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów,
w obecności połowy składu komisji. Głosowanie odbywa się jawnie przez
podniesienie ręki.
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
§ 59. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół i inne dokumenty
związane z pracą komisji podpisuje przewodniczący komisji.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej
§ 60. Do działania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia
paragrafu 49 do 58 statutu z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 61 do 69.
§ 61. 1. Ilość członków komisji rewizyjnej określa rada odrębną uchwałą.
2. Skład komisji rewizyjnej regulują przepisy ustawy ustrojowej.
§ 62. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu
kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:
- na polecenie rady,
- na wniosek burmistrza, o ile uzna je za konieczne,
- przewodniczącego rady.
§ 63. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej obejmujący określenie podmiotu,
przedmiotu i terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez radę. O podmiocie,
przedmiocie i terminie kontroli nie objętej rocznym planem, przewodniczący
komisji rewizyjnej zawiadamia przewodniczącego rady przed rozpoczęciem
kontroli.
§ 64. Członkowie komisji rewizyjnej dokonują czynności kontrolnych na
podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez przewodniczącego
komisji rewizyjnej.
§ 65. Kontrolę przeprowadza się w sposób nie utrudniający funkcjonowania
kontrolowanego.
§ 66. 1. Kontrolujący mają prawo:
- wstępu do pomieszczeń,
- wglądu do dokumentów,
- wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia pisemnych
wyjaśnień,
- sporządzania odpisów i kopii dokumentów.
2. Burmistrz, a także w zakresie swej właściwości dyrektorzy komórek
organizacyjnych i kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych,
przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych zobowiązani są
udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty do pracy
komisji rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Odmowa
dopuszczenia do czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia
kierownika jednostki kontrolowanej.
§ 67. Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzają protokół
pokontrolny zawierający:
- datę, miejsce i przedmiot kontroli,
- opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynności,
- wykaz stwierdzonych nieprawidłowości,
- wnioski pokontrolne,
- projekt zaleceń pokontrolnych,
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu,
- podpisy członków kontrolujących,
- adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią
protokołu.
§ 68. Po otrzymaniu protokołu, przewodniczący rady na najbliższej sesji
umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli i
przyjęcia zaleceń pokontrolnych.
§ 69. Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnienie
przestępstwa lub wykroczenia, komisja przedstawia sprawę odpowiednio
przewodniczącemu rady lub burmistrzowi celem powiadomienia organów ścigania.
Zasady działania klubów
§ 70. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 5 radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
§ 71. 1. Radni tworzący klub sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym
określają cele i formy swej działalności.
2. Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie
może być sprzeczny ze statutem gminy.
3. O powstaniu klubu jego członkowie zawiadamiają przewodniczącego rady.
W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, imiona i nazwiska członków oraz
wskazuje się radnego reprezentującego klub na zewnątrz.
§ 72. Kluby radnych posiadają uprawnienia do:
- wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji,
- zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.
§ 73. Prawa i obowiązki radnych określa ustawa ustrojowa.
§ 74. 1. Swą obecność na sesjach i posiedzeniach komisji radny potwierdza na
liście obecności.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub w posiedzeniu komisji
radny jest obowiązany usprawiedliwić swą nieobecność odpowiednio przed
przewodniczącym rady lub przewodniczącym komisji.
§ 75. 1. Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania.
2. Interpelację radny składa w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Interpelację
składa się na piśmie. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego
oraz wynikające pytania. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na
najbliższej sesji lub w formie pisemnej na żądanie interpelującego, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez interpelowanego.
3. Zapytania radny składa w sprawach bieżących o mniejszej randze. Zapytania
formułowane są ustnie na sesji lub posiedzeniu komisji. Odpowiedzi na zapytania
udziela się niezwłocznie w formie ustnej. Na żądanie radnego odpowiedź winna
być sporządzona na piśmie w terminie 7 dni. Nad udzieloną odpowiedzią nie
przeprowadza się dyskusji.
Zasady uczestniczenia w pracach rady gminy przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej
§ 76. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą
uczestniczyć w pracach rady poprzez:
a) osobisty udział w sesjach,
b) osobisty udział w komisjach,
c) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach dotyczących jednostki.
§ 77. O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia się przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych na piśmie w terminie co
najmniej 3 dni przed jej terminem.
§ 78. Zasady otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych określi
odrębna uchwała.
Pracownicy samorządowi
§ 79. 1.Burmistrz wykonuje zadania przewidziane właściwymi przepisami.
2. W razie nieobecności burmistrza lub w wypadku czasowej niemożności
wykonywania przez niego obowiązków, jego obowiązki wykonuje zastępca
burmistrza.
3. Burmistrz rozstrzyga w formie zarządzeń sprawy należące do jego
kompetencji. W przypadkach określonych właściwymi przepisami podejmuje
decyzje administracyjne lub postanowienia.
§ 80. Burmistrz pełni swą funkcję na podstawie stosunku pracy na podstawie
wyboru.
§ 81. 1. Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych
przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W przypadku pracownika, który
uzyskał ujemną ocenę kwalifikacyjną, kolejną ocenę przeprowadza się po upływie
trzech miesięcy.
2. Oceny dokonuje komisja składająca się z burmistrza, sekretarza, 3 radnych.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Burmistrz może
zarządzić dokonanie oceny w każdym czasie, nie częściej niż co 6 miesięcy.
4. Odpis dokumentu oceny sporządzony przez komisję doręczony jest
zainteresowanemu pracownikowi.
5. Od orzeczenia komisji ustalającej negatywną ocenę pracownikowi
przysługuje odwołanie do Burmistrza w terminie 7 dni od dnia, w którym
pracownik otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 4.
6. Od stanowiska Burmistrza odwołanie nie przysługuje.
Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu gminy
§ 82. 1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, lecz prowadzą
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych, zgodnie z obowiązującą
procedurą uchwalania budżetu, składają wnioski budżetowe. Wnioski
przedstawiają zakres i rodzaj zadań, które jednostka pomocnicza chce realizować.
3. Burmistrz, sporządzając projekt budżetu koryguje, zatwierdza lub odmawia
zatwierdzenia wniosków budżetowych.
4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w całości lub w części wydatki
przewidziane dla jednostki pomocniczej przedstawia się w formie załącznika do
uchwały budżetowej.
5. Za prawidłowość gospodarki finansowej odpowiedzialność ponosi
przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Postanowienie końcowe.
§ 83. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa
ustrojowa i właściwe przepisy.
§ 84. Niniejszy statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
§ 85. Z dniem wejścia w życie statutu traci moc uchwała Rady Miejskiej
Nr XXII/278/2001 z dnia 29.09 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta
i Gminy Chmielnik oraz uchwała nr XXIV/300/2001 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do statutu Miasta i Gminy Chmielnik uchwalonego uchwałą
Nr XXII/278/2001 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2001
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
GRANICE GMINY CHMIELNIK
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do STATUTU Miasta i Gminy Chmielnik
Wykaz jednostek organizacyjnych
1. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku - jednostka budżetowa
2. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku - jednostka budżetowa
4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku - jednostka budżetowa
5. Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku - gminna instytucja kultury
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku - zakład opieki zdrowotnej
7. Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku - jednostka budżetowa
8. Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku - jednostka budżetowa
9. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku - jednostka budżetowa
10. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - jednostka budżetowa
11. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku - jednostka budżetowa

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do STATUTU Miasta i Gminy Chmielnik
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chmielnik.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Chmielnik przeprowadza się
w przypadkach:
- przewidzianych ustawami,
- w innych sprawach ważnych dla gminy Chmielnik, o ile rada gminy tak
postanowi odrębną uchwałą.
2. W konsultacji mają prawo brać udział mieszkańcy gminy. W razie wątpliwości
co do uprawnień osoby zainteresowanej udziałem w konsultacjach stosuje się
odpowiednio zasady obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa wyborczego
do rady gminy.
3. W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają opinię co do sposobu
rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. Opinia mieszkańców może być
wyrażona w formie:
a) bezpośredniej - poprzez osobiste składanie podpisów na listach
konsultacyjnych przez mieszkańców,
lub
b) przedstawicielskiej - poprzez uchwały organów jednostek pomocniczych
gmin.
4. Do wszczęcia konsultacji, w przypadku gdy obowiązek ich przeprowadzenia
przewiduje ustawa, uprawniony jest burmistrz w czasie umożliwiającym
terminowe jej przeprowadzenie.
5. Wszczęcie konsultacji w innych sprawach ważnych dla gminy Chmielnik
następuje, o ile rada gminy w swej uchwale tak postanowi.
Rada gminy może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji w określonej
sprawie z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych. Postanawiając
o przeprowadzeniu konsultacji rada gminy formułuje przedmiot konsultacji
oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia.
6. W przypadkach wszczęcia konsultacji na podstawie pkt. 4 i pkt. 5 niniejszego
załącznika, burmistrz zarządzeniem wyznacza:
- kalendarz czynności konsultacyjnych,
- obwody konsultacyjne,
- pełnomocników do spraw konsultacji.
7. Kalendarz czynności, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby
pełnomocników podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w
urzędzie gminy.
8. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawiera:
- datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- wskazanie formy wyrażania opinii przez mieszkańców,
- termin przygotowania zestawień zbiorczych,
- termin i miejsce podania wyników konsultacji do publicznej wiadomości.
9. Konsultacje przeprowadza się w obwodach konsultacyjnych, które w zależności
od przedmiotu konsultacji mogą obejmować granice jednostek pomocniczych
lub ich części.
10. W poszczególnych obwodach konsultacyjnych działają pełnomocnicy do spraw
konsultacji. Pełnomocnikiem może być radny gminy lub inna osoba godna
zaufania. Pełnomocnik:
- czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji,
- gromadzi dokumenty,
- sporządza zestawienie opinii z terenu obwodu konsultacyjnego.
Burmistrz zapewnia siedzibę pełnomocnikom oraz warunki materialno -
techniczne dla realizacji ich zadań.
11. Na podstawie zestawień opinii z poszczególnych obwodów konsultacyjnych
wyniki zbiorcze konsultacji opracowuje zarząd gminy i przedstawia je radzie do
wiadomości.
12. Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami podaje się do wiadomości
publicznej poprzez ogłoszenie w urzędzie gminy.
13. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu
gminy Chmielnik.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do STATUTU Miasta i Gminy Chmielnik
Wykaz jednostek pomocniczych.
Lp. Nazwa sołectwa
1. Borzykowa
2. Celiny
3. Chomentówek
4. Ciecierze
5. Grabowiec
6. Holendry
7. Jasień
8. Kotlice
9. Lipy
10. Lubania
11. Łagiewniki
12. Ługi
13. Minostowice
14. Piotrkowice
15. Przededworze
16. Sędziejowice
17. Suchowola
18. Suliszów
19. Suskrajowice
20. Szyszczyce
21. Śladków Duży
22. Śladków Mały
23. Zrecze Chałupczańskie
24. Zrecze Duże
25. Zrecze Małe

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij